Προκήρυξη ΠΜΣ “Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία” της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Αξιότιμα μέλη,

Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)  με τίτλο: “Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία” για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (ΦΕΚ 4173/τ. Β’/21-09-2018).

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο ΠΜΣ ορίζεται σε πενήντα (50).

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη γραμματεία του ΠΜΣ από 10/05/2024 έως και 31/07/2024 ηλεκτρονικά στo e-mail  envhealth@med.uoa.gr  

Ωράριο γραμματείας: Δευτέρα-Παρασκευή, 12:00-16:00  Τηλέφωνο: 210-7462164

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην προκήρυξη  εδώ , την αίτηση υποψηφιότητας εδώ και στις παρακάτω ιστοσελίδες: