Skip to content

Όροι Χρήσης

1.Eισαγωγή

O διαδικτυακός τόπος https://www.pepharm.gr (εφεξής «Ιστότοπος») ανήκουν στην Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Χρήστου Λαδά αρ. 5-7, ΑΦΜ …………………………. , Δ.Ο.Υ. ……………………………………. (εφεξής «Π.Ε.Φ.»). 

Το περιεχόμενο των Ιστότοπων είναι ενημερωτικό και έχει ως σκοπό την προβολή των δραστηριοτήτων της Π.Ε.Φ. στους επισκέπτες  του (εφεξής «Χρήστες») και την ενημέρωση των μελών της σχετικά με συναφή εργασιακά και επιστημονικά ζητήματα.

Η χρήση των Ιστότοπων διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους, τους οποίους οι Χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε χρήση τους, μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως.

Η Π.Ε.Φ. δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, τους παρόντες όρους ενημερώνοντας το κείμενο αυτό με κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. 

2. Περιεχόμενο Ιστοτόπων

Το περιεχόμενο των Ιστοτόπων παρέχεται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το Χρήστη.

Η Π.Ε.Φ. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διατηρεί ανά πάσα στιγμή πλήρως ενημερωμένες τις  πληροφορίες των Ιστοτόπων. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στους Ιστοτόπους σχετικά με τις δραστηριότητες της Π.Ε.Φ., τα επικείμενα συνέδρια ή τα δια βίου μάθησης σεμινάρια και τις λοιπές εκδηλώσεις, την εγγραφή σας ως μελών της Π.Ε.Φ. ή την ανανέωση της συνδρομής σας, είναι σε κάθε περίπτωση γενικής φύσης και δεν είναι συμβατικά δεσμευτικές.

Παρακαλείσθε, πριν από κάθε συμπλήρωση φόρμας συμμετοχής στις τρέχουσες εκδηλώσεις που φιλοξενούμε στους ιστοτόπους μας ή φόρμας εγγραφής σας ως μέλους μας ή ανανέωσης συνδρομών, να ελέγχετε πάντα τις προυποθέσεις συμμετοχής σας στις εκδηλώσεις της Π.Ε.Φ. ή εγγραφής/ανανέωσης συνδρομής σας ως μελών, καλώντας στο τηλέφωνο 210 922 7182 ώστε να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να συμμετέχετε στην εκδήλωση που σας ενδιαφέρει ή να εγγραφείτε ως μέλη μας καθώς και να ανανεώσετε την συνδρομή σας. 

3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο των Ιστοτόπων, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του Ιστότοπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Π.Ε.Φ. και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον Ιστότοπο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στους Ιστότοπους και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Οι Χρήστες κατανούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου των Ιστοτόπων. 

4. Αποποίηση ευθυνών

Η Π.Ε.Φ. δεν φέρει  καμία ευθύνη:

  • για οποιαδήποτε σφάλματα ή λάθη που μπορεί να περιλαμβάνονται σε σελίδες ή στα περιεχόμενα των Ιστοτόπων,
  • για την έλλειψη ορθότητας, πληρότητας ή και διαθεσιμότητας των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή των αποτελεσμάτων τους. 

5. Ευθύνη χρηστών

Οι Χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών μέτρων στον προσωπικό τους εξοπλισμό μέσω του οποίου θα διατηρούν ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση στους Ιστότοπους. 

6. Διαθεσιμότητα & Ασφάλεια του Δικτύου

Η Π.Ε.Φ. δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήματων Ιστοτόπων για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες και καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητά τους. Ωστόσο δεν εγγυάται την αδιάλειπτη διαθεσιμότητά τους, καθώς μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των Χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του Ιστότοπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες

Οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Π.Ε.Φ. δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία των Χρηστών προερχομένη από τη χρήση των Ιστοτόπων ή την αδυναμία πρόσβασης των Χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών τους ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.

Αν και η Π.Ε.Φ.  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του Ιστότοπου από ψηφιακούς υιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε Χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του Ιστότοπου ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στις τερματικές συσκευές του. 

7. Προσωπικά Δεδομένα

Η Π.Ε.Φ. αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών και έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων .

8. Πληροφορίες για τα Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του Χρήστη. Καθένα από τα cookies διαβάζεται αποκλειστικά και μόνο από τον διακομιστή που τα δημιούργησε. Τα cookies δεν καταγράφουν το προφίλ του συστήματός σας, ούτε συλλέγουν πληροφορίες από το σκληρό σας δίσκο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση Cookies διαβάστε την Πολιτική Cookies

9. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Π.Ε.Φ. ενθαρρύνει την υποβολή σχολίων εκ μέρους των χρηστών στις αναρτήσεις ή/και στις σελίδες που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο πλαίσιο ενός ανοιχτού διαλόγου με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις.

Η Π.Ε.Φ. δεν έχει γενική υποχρέωση ελέγχου του περιεχομένου που υποβάλλεται από τους χρήστες των μέσων αυτών, ωστόσο καταβάλλει προσπάθειες για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς online περιβάλλοντος.

Ως εκ τούτου, οι διαχειριστές της Π.Ε.Φ. έχουν το δικαίωμα να αφαιρούν οποιοδήποτε είδος περιεχομένου κριθεί ότι παραβιάζει τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, όπως για παράδειγμα περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, διαφημιστικό ή που παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα αποκλεισμού των χρηστών που το υποβάλλουν.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι περιεχόμενο χρήστη που φιλοξενείται στις σελίδες της Π.Ε.Φ. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σας θίγει ή παραβιάζει με άλλο τρόπο τους όρους χρήσης μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με τους διαχειριστές της Π.Ε.Φ. 

10. Εφαρμοστέο δίκαιο & Δωσιδικία

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό και αρμόδια για την επίλυση των αναφυόμενων διαφορών είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

11. Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με τους Ιστότοπους, οι Χρήστες  μπορούν να απευθύνονται μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση pepharm@otenet.gr ή μέσω τηλεφώνου στο 210 922 7182

Play Video