Φαρμακοποιοί στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση καθώς & την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (Ι.Ε.Κ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ (ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 87.01)
Από 24/12/2019 , έχει δημοσιευθεί η προκήρυξη 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ, η οποία καλεί όλους τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, της Γενικής Εκπαίδευσης (κατηγορίας  Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) των κλάδων (ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91) να υποβάλουν, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική), για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των οικείων βαθμίδων εκπαίδευσης.
Οι Φαρμακοποιοί ανήκουν στον κλάδο ΠΕ 87.01 που περιλαμβάνει γιατρούς, οδοντίατρους και φαρμακοποιούς.
Αναφέρονται στη σελίδα 1129 του ΦΕΚ.
Επισυνάπτεται το Φ.Ε.Κ με τις οδηγίες και τα δικαιολογητικά υποβολής της αίτησης.
 Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 5 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
ΠΡΟΣΟΧΗ  : για όσους σκοπεύουν να μπουν στο σύστημα της Επαγγελματικής εκπαίδευσης για πρώτη φορά απαιτείται προηγούμενα να έχουν μπει και εγγραφεί στην πλατφόρμα 
και κατόπιν να ακολουθήσουν τα βήματα που τους ζητούνται
Ενημερωτικά επίσης όποιος εργάζεται σαν αναπληρωτής, ωρομίσθιος κπλ στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ), μπορεί να πάρει χωρίς πρόβλημα και ώρες στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ).

Recommended Posts