ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΣΒΑΚ

 

 

ΘΕΣΗ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  ΠΣΒΑΚ

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων και Αντιπροσώπων Καλλυντικών & Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ) είναι ο επίσημος φορέας της Βιομηχανίας στην Ελλάδα και μέλος τoυ Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Καλλυντικών, Cosmetics Europe. Ο ΠΣΒΑΚ έχει 67 μέλη κι έχει αυξήσει τον αριθμό των μελών του κατά την τελευταία πενταετία, γεγονός που δείχνει την αυξανόμενη ανάγκη της προσφοράς των υπηρεσιών μας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η ανάπτυξη και η διατήρηση μιας ανταγωνιστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα, μέσα από την προβολή των αξιών επάνω στις οποίες στηριζόμαστε, την ανάπτυξη ευνοϊκότερου οικονομικού και νομικού περιβάλλοντος και την υιοθέτηση καλύτερων πρακτικών έτσι ώστε οι καταναλωτές να επωφελούνται συνεχώς από πρωτοποριακά, ασφαλή κι αποτελεσματικά προϊόντα.

Ο ΠΣΒΑΚ έχει σαν στόχο:

Να προστατεύει και να προάγει τα οικονομικά και επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του. Να συνεργάζεται με τις εθνικές κι ευρωπαϊκές αρμόδιες αρχές και να συνομιλεί για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με άλλους κλάδους, οργανισμούς κι ενώσεις. Να συνδράμει στην ανάπτυξη της αλληλεγγύης και της αμοιβαίας αρωγής μεταξύ των μελών του. Να αποτελεί τον αποκλειστικό κι επίσημο εκπρόσωπο του ελληνικού κλάδου καλλυντικών για τη νομοθεσία των καλλυντικών στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αντλεί πολύτιμες πληροφορίες για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στο χώρο των καλλυντικών και να ενημερώνει συνεχώς τα μέλη  του.

Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή ΠΣΒΑΚ

Ο Γενικός Διευθυντής θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Εκπροσωπεί και ενημερώνεται διαρκώς σχετικά με τους ισχύοντες και νέους κανονισμούς και οδηγίες καλλυντικών στην Ελλάδα και την ΕΕ αναπτύσσοντας στρατηγικές κανονιστικής ρύθμισης για τον ΠΣΒΑΚ και τα μέλη του. Γνωστοποιεί τις επιδράσεις των αλλαγών στο κανονιστικό περιβάλλον και τροποποιεί ανάλογα την στρατηγική του ΠΣΒΑΚ.
 • Συνεργάζεται αποτελεσματικά με ΕΟΦ, ΓΧΚ και άλλες κυβερνητικές αρχές εκπροσωπώντας τον ΠΣΒΑΚ και τα μέλη του συνδέσμου στις Αρμόδιες αρχές, συνέδρια, ημερίδες.
 • Παρέχει υποστήριξη κι ενημέρωση στα μέλη του ΠΣΒΑΚ για ρυθμιστικά και επιστημονικά θέματα, νέες πρωτοβουλίες και εξελίξεις στον κλάδο των καλλυντικών.
 •  Μετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις της Τεχνικής Επιτροπής και της Cosmetics Europe για κανονιστικά θέματα στην Ελλάδα και την ΕΕ.
 •  Είναι υπεύθυνος επικοινωνίας υπομνημάτων, εγκυκλίων και δελτίων τύπου (προς δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς, μέλη).
 •  Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., συντάσσει τα πρακτικά και φροντίζει για την έγκαιρη και πιστή εφαρμογή των αποφάσεων.
 • Συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες για τα βασικά μεγέθη και τη διάρθρωση της ελληνικής αγοράς καλλυντικών, επιμελείται και συντονίζει τη συλλογή των ισολογισμών του κλάδου για τα οποία ενημερώνει την Cosmetics Europe, τα μέλη του συνδέσμου.
 •  Μεριμνά για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του συνδέσμου και ενημερώνει το Δ.Σ. για την πορεία και τις τάσεις του. Επεξεργάζεται και εισηγείται σε κάθε ετήσια Γενική Συνέλευση τον προϋπολογισμό του επομένου έτους, καθώς επίσης συντάσσει και προτείνει τον απολογισμό δραστηριοτήτων του περασμένου έτους.
 •  Οργανώνει τις ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις, Ημερίδες, καθώς και πάσης φύσεως εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις.
 • Συντονίζει και εποπτεύει το έργο των μονίμων συνεργατών του Συνδέσμου.

 

Προφίλ Υποψηφίου Γενικού Διευθυντή ΠΣΒΑΚ

 •  Γνώση & εμπειρία σε θέματα Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας Καλλυντικών (CPR 1223/2009/EE) & Χημικών προϊόντων (REACH & CLP).
 • Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. Χημικός / Βιοχημικός / Φαρμακοποιός.
 • Μεταπτυχιακό (Master ή MBA) ή Διδακτορικό (PhD) θα προτιμηθεί ιδιαίτερα.
 •  Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτή & προφορική επικοινωνία). 
 •  Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Excel, Outlook, Word, PowerPoint).
 • Άριστες διαπροσωπικές ικανότητες και αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας και παρουσιάσεων.
 • Οργάνωση και υπευθυνότητα.
 • Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας.
 • Επαγγελματικά ταξίδια στο εσωτερικό και εξωτερικό.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στο e-mail: info@psvak.gr

 

Recommended Posts